Legislație

 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011

Legea nr. 288/2004 privind Organizarea studiilor universitare, cu modificările din Legea nr. 49/2013

Legea nr. 49/2013 – modificari la legea nr. 288/2004 privind Organizarea studiilor universitare

Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările ulterioare din Ordinul nr. 3062/2018

Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

Ordinul nr. 5229/2020 privind aprobarea Metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului

Ordinul nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare