Aeroclubul României cu sediul in Bucureşti, bd. Lascar Catargiu nr. 54 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în data de 15.02.2017, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în data de 21.02.2017, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data 08.02.2017, ora 12.00.
Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0372.705.952 – persoana de contact Călin Cristiana.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinesca condiţiile specifice pentru postul scos la concurs astfel:

Inginer aviaţie debutant – Biroul Managementul Calităţii şi Mediu – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer aviaţie debutant – Serviciul Continuitatea Navigabilităţii – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer aviaţie debutant – Compartiment Tehnic – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer aviaţie debutant – Serviciul Comercial şi Achiziţii Publice – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer debutant – Compartiment infrastructură 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de construcţii şi instalaţii

B I B L I O G R A F I E

Bibliografie generală pentru toate posturile
• H.G. nr. 567/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României
• Legea nr. 53/2003 – republicată – Codul Muncii
• Regulamentul Intern al Aeroclubului României
 
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aeroclubului României – ediţia 2016
• Codul de Conduită al Aeroclubului României
• Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
• Norme de Tehnică a Securităţii Muncii şi de Protecţie împotriva Incendiilor cu specific în Aviaţia Sportivă


Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Biroul MCM
 • Convenţia de la Chicago şi cele 19 anexe
• OG nr.29/1997 republicată, privind Codul Aerian al României
 
• Regulamentul EC 1321/2014 Part M/G la ediţia şi revizia în vigoare
• Regulamentul EC 1321/2014 Part M/F la ediţia şi revizia în vigoare
• Manualele Organizaţiei de întreţinere MOE-M/F-AR şi MOE-AZAC-AR
• Manualele Continuităţii Navigabilităţii CAME-AR
• Manualul de Operaţiuni zbor MO-AR
• Manualul Sistemului de Management al Siguranţei

Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Serviciul Continuitatea Navigabilităţii
• Regulamentul (EC) 1321/2014, anexa 1, Part M
• Regulamentul (EC) 1321/2014, Anexa 3, Part 66
• RACR – LPTA
 
• RACR – AZAC / Ordin nr. 1268/2009

Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Compartiment Tehnic
• Regulamentul (EC) 1321/2014, anexa 1, Part M
• Regulamentul (EC) 1321/2014, Anexa 3, Part 66
• RACR – LPTA Ed. 2/2008
• RACR – AZAC
• Manualele organizaţiei de întreţinere MOE-M/F-AR şi MOE-AZAC-AR

Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Serviciul Comercial şi Achiziţii Publice 
 • Manualele organizaţiei de întreţinere MOE-M/F-AR şi MOE-AZAC-AR
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice
• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţiei publică/acordului-cadru din Legea 98/2016

Bibliografie de specialitate pentru postul de inginer debutant – Compartimentul Infrastructură 
• HOTĂRÂRE nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
• Legea nr.10 /18.01.1995 actualizată, privind calitatea în construcţii.
• Legea nr.50/1991 actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
• H.G nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
– 26.01 – 08.02.2017 – depunere dosare înscriere concurs (ora 12,00)
– 09.02.2017 – selecţie dosare şi afisare rezultat
– 10.02.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare;
– 13.02.2017 – soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare
– 15.02.2017 – proba scrisă – ora 10.00
– 16.02.2017 – afişare rezultate proba scrisă
 
– 17.02.2017 – depunere contestaţii proba scrisă
 
– 20.02.2017 – soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare
– 21.02.2017 – interviu începând cu ora 10,00
– 22.02.2017 – afişare rezultate interviu
 
– 23.02.2017 – depunere contestaţii interviu;
24.02.2017 – soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate finale

Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor
• Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.
• În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 08.02.2017 ora 12.00, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine obligatoriu:
a) Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului României)
b) Copia actului de identitate
c) Copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea specializării
d) Curriculum Vitae
e) Cazierul judiciar
f) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia – în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice

Actele prevăzute la pct 2 lit.b)-c) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

0 Comentarii

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2024

Vă invităm să participați la „Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești” care va avea loc pe 10 mai. Pentru a participa, este necesar să vă înscrieți până pe 18 aprilie, ora 14:00, prin trimiterea unui e-mail la adresa valentin.pana@upb.ro. Dacă aveți un profesor...

AeroConnectMeetings

                      În data de 2 martie 2024 a avut loc AeroConnectMeetings, un eveniment dedicat ingineriei Aerospațiale prin care studenții de la Facultatea de Ingnerie Aerospațială au avut posibilitatea de a...

Echivalarea modulelor PART66

În urma demersului făcut către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi a recunoaşterii conţinutului curicular la unele discipline predate la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, UNSTPB, în raport cu cerinţele prevăzute la modulele din Anexa III, PART 66, a...

Premiul SESAR Young Scientist Award – Movilă George-Daniel

„În iulie 2023 am absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială la specializarea Echipamente și Instalații de Aviație, UPB. În același an, în noiembrie, am fost nominalizat la Single European Sky ATM Research (SESAR) Young Scientist Award (YSA), la care am concurat cu...