Admitere licență

Rezultate finale Admitere licență 2017

 

Rezultate finale Admitere licență 2017 la Navigație Aeriană (cu predare în limba engleză)

__________________

Situația la zi pe 7 septembrie 2017: mai sunt disponibile 9 locuri cu taxă

__________________

 

În sesiunea a doua de admitere mai sunt 23 de locuri vacante IA cu taxă (toate specializările). Locurile se ocupa în ordinea cererilor, pe baza rezultatului la o probă scrise de matematică și fizică cu durata de o oră, care se susține individual, pe loc, imediat după înscriere. Subiectele sunt extrase aleatoriu de calculator. (Pentru candidații care au deja medie de concurs peste 5,00 în sesiunea iulie, nu mai este cazul unei astfel de testări). Înscrierile se fac la secretariatul facultății începând din 28 august și până pe 8 septembrie 2017, între orele 9-16. Pentru candidații care optează pentru Air Navigation, oe 8 septembrie la ora 9:00 la secretariat are loc testarea la limba engleză, respectiv echivalarea certificatelor de competențe lingvistice.

Rezultate finale Admitere Iulie 2017

______________

În atenția candidaților la concursul de admitere licență – IULIE 2017 

__________________

Situația zilnică a înscrierilor

Informații on-line

__________________

Ce opțiuni am? (Specializări pentru care se organizează concurs de admitere)

 • Construcții aerospațiale;
 • Sisteme de propulsie;
 • Echipamente si instalații de aviație;
 • Inginerie si management aeronautic;
 • Air Navigation (in Limba Engleza) – in baza unui test de competentă de Limba Engleză;
 • Design aeronautic.

Programul Navigație Aeriană începe separat din anul I. Programele în limba română au un trunchi comun de cursuri până în anul III, când studenții optează pentru programul dorit. Împărțirea pe specializări se face la începutul anului III.

Dau examen?

Răspunsul scurt este DA!

FIA organizează admiterea pe bază de examen, dar acest lucru nu trebuie să te sperie. Scopul examenului de admitere nu este să „picăm” candidații ci să ne asigurăm că studenții vor face față cerințelor domeniului.

Concursul de admitere constă din doua probe scrise. Pentru FIA acestea sunt:

 • Algebră și Analiză matematică      (Luni 17 iulie 2017 ora 10. durata 2 ore)
 • Fizică                                               (Marți 18 iulie 2017 ora 10, durata 2ore)

Afișarea rezultatelor se va face Miercuri 19 iulie 2017.

Algoritmul de calcul al mediei de concurs este simplu: media generală este formată în proporție de 20% din media de la BAC și 80% din media probelor de concurs (cu condiția ca aceasta să fie peste 5.00). Tot ce trebuie sa faci este să te asiguri că ești în primii 220!

Pe data de 19 iulie 2017 ora 9, candidații care au optat pentru Navigație Aeriană susțin un test de selecție de limba engleză, sau prezintă un certificat de competențe lingvistice în limba engleză B2 (avansat) pentru a fi echivalat. Testul se soldează cu un rezultat selectiv de tip Admis la Navigație Aeriană / Admis la Programele în Limba Română. Candidații care nu trec testul de engleză se pot deci înmatricula la programele în limba română.

 

Când?

 

Preînscrieri (1 ianuarie – 15 iulie 2017)

În această etapă, candidații se preînscriu online – își înregistrează datele personale și opțiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaților la secretariatele facultăților va dura mai puțin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.

Înscrieri (10 – 15 iulie 2017)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1600.

 

Unde? (Adresa facultate)

Te așteptăm în perioada de înscriere la secretariatul facultății, în Campus Polizu, str. Gh. Polizu 1-7, lângă Gara de Nord.

Harta Polizu

 

 Cine? (condiții de  participare la concursul de admitere)

 

 • absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă;
 • cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin OMEN. Aceștia din urmă pot participa în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare;
 • absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile precedente pot participa la admitere în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN. La admiterea la studiile cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor, prin completarea unei fișe de înscriere tip. Fiecare candidat va menționa în fișa de înscriere, în ordinea preferințelor sale, opțiunile domeniilor și precizarea regimului de studiu (buget sau cu taxă)

 

 Cu ce? (Acte necesare)

(extras din Regulamentul privind Organizarea și Desfășurarea Concursului de Admitere la UPB pentru Anul Universitar 2017-2018, pagina 12):

 • un dosar plic;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală de la bacalaureat cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Prin excepție pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2017, în baza acordului scris al acestora, U.P.B. se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestora, caz în care nu mai este necesară adeverința eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obținută de la secretariatul facultății unde se înscrie la concurs (sunt exceptați candidații scutiți de plata acestei taxe);
 • acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani; adeverințe de la centrele de plasament, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia; adeverințe din care să rezulte funcția și locul de muncă al părinților sau susținătorilor legali; cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei unde locuiesc părinții, etc.), pe baza cărora se poate aproba scutirea taxei de înscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fişei de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea taxei de înscriere;
 • adeverință din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susținerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidații care solicită susținerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).

Doar pentru specializarea Air Navigation:

 • certificat de competenţă lingvistică echivalent cu nivelul B2 in termen de valabilitate (ultimii 2 ani). In lipsa acestuia candidatii vor sustine examen de limba engleză dupa afisarea rezultatelor la cele doua probe de examen. Sunt considerate echivalemnte urmatoarele certificate:
  • IELTS – minim 6.00
  • FCE (First Certificate) – A și B
  • CAE (Cambridge Advanced)
  • CPE (Cambridge Proficiency)
  • TOEFL IBT (Internet Based Test) – minim 72
  • TOEFL Paper – minim 550
  • TOEFL Computer- minim 213

Doar daca este cazul (a doua facultate, întreruperi, …):

 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2016/2017 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul la secretariatul facultăţii.

Subiecte

Subiectele probelor de concurs sunt de nivel M2 la Algebră și Elemente de Analiză Matematică și respectiv F2 la Fizică.

Subiectele date la concursurile din anii anteriori:

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2016     Fizică 2016     (Rezolvări Fizică 2016)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2015     Fizică 2015     (Rezolvări Fizică 2015)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2014     Fizică 2014     (Rezolvări Fizică 2014)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2013     Fizică 2013     (Rezolvări Fizică 2013)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2012     Fizică 2012     (Rezolvări Fizică 2012)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2011     Fizică 2011     (Rezolvări Fizică 2011)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2010     Fizică 2010     (Rezolvări Fizică 2010)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2009     Fizică 2009

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2008     Fizică 2008

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2007     Fizică 2007     (Rezolvări Fizică 2007)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2006     Fizică 2006     (Rezolvări Fizică 2006)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2005     Fizică 2005

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2004     Fizică 2004

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2003     Fizică 2003

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2002     Fizică 2002     (Rezolvări Fizică 2002)

Referitor la testul de limba engleză (doar pentru candidații care au optat pentru Navigație aeriană) el se suține pe 19 iulie, de la orele 09:00, în sala F024. Posesorii certificatelor lingvistice recunoscute echivalente cu nivelul B2, obținute incepând cu 2015 (valabilitate 2 ani) și anume:

IELTS – minim 6.00

FCE (First Certificate) – A și B

CAE (Cambridge Advanced)

CPE (Cambridge Proficiency)

TOEFL IBT (Internet Based Test) – minim 72

TOEFL Paper – minim 550

TOEFL Computer- minim 213

sunt de asemenea așteptați la orele 09:00 în sala F024 pentru a li se echivala examenul cu certificatul. Certificatul se va prezenta în original și în copie. Pentru cei care nu posedă certificat care poate fi echivalat, proba are durata de 3 ore și ora de începere este 09:00. Testul conține toate componentele: reading and use of English, writing, listening, speaking.

Un exemplu de test se poate accesa <aici>

Testul se soldează cu un rezultat selectiv de tip Admis la Navigație Aeriană / Admis la Programele în Limba Română. Candidații care nu trec testul de engleză se pot deci înmatricula la programele în limba română.

Altceva? (Documente utile)

 

Anunturi

Oferta de burse DAAD

Serviciul German de Schimb Academic - DAAD - ofera pentru anul universitar 2018/19 urmatoarele burse pentru profesori universitari, doctoranzi, absolventi si studenti (programele sunt atat in limba germana cat si in limba engleza): Ca noutate acum exista doua termene...

citește mai mult

Colaborare cu EUROCONTROL

Pe 16 octombrie 2017, o delegație a EUROCONTROL condusă de Directorul General Dr. ing. Frank Brenner vizitează Universitatea Politehnica din București la invitația Rectorului dl. Mihnea Costoiu. La ora 13:00 în Sala Senatului se va semna Acordul de colaborare dintre...

citește mai mult

Concurs Jeppesen FIA RAS

Așa cum au anunțat la Deschiderea Anului Universitar domnii Sacha Neusser (Jeppesen) și ing. Sorin Roșca (RAS), publicăm <aici> detaliile concursului Jeppesen - Facultatea de Inginerie Aerospațială - Regional Air Services destinat studenților facultății. Este un...

citește mai mult

Deschiderea 2017

În amfiteatrul Radu Voinea AN010 pe 25 septembrie 2017, la ora 10, Rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu a declarat deschis anul universitar 2017-2018 într-o atmosferă entuziasmantă. Rectorul a punctat valoarea și tradiția școlii politehnice...

citește mai mult

Schimbarea specializării anul III

Important pentru studenții din anul III care doresc să-și schimbe specializarea! Cele patru specializări (în limba română) sunt patru grupe complete, dar am decis să permitem permutări de doi studenți între două specializări, dacă ei cad de acord că fiecare ar prefera...

citește mai mult

Dassault Systemès Catia pentru studenți

Dassault Systèmes Catia V5 Student Edition este pus la dispoziție gratuit pentru studenți! Utilizați codul CATIA4FREE17 la Dassault Systemès 3DS Academy până pe 11 noiembrie 2017. De asemenea, puteți obține ICEM Surf Student Edition în aceleași condiții cu codul...

citește mai mult

Cazare în cămin 2017

Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială se vor caza în P27 (inclusiv etajul V). Studentii cazați peste vară trebuie să se decazeze în perioada 11-15 sep 2017. Pe 11 sep se va face înmatricularea românilor de pretutindeni. Pe 18 sep ora 9 în Sala Senatului va...

citește mai mult

Deschiderea Anului Universitar 2017-2018

Deschiderea anului universitar 2017-2018 va avea loc pe data de 25 septembrie 2017, in amfiteatrul Radu Voinea, incepand cu ora 10.00. La ora 14.00 Facultatea de Inginerie Aerospațială organizează reuniunea de deschidere în Polizu, în amfiteatrul Virgiliu...

citește mai mult