Admitere licență

Înscrieri 15-20 iulie 2019 între orele 9-16 la secretariatul Facultății de Inginerie Aerospațială din Polizu Corp A Parter

Concurs de admitere 22 și 23 iulie 2019 ora 10:00 – pentru studii în limba engleză pe 19 iulie la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine se susține un test de competență lingvistică.

Numărul de locuri 2019

În 2019 Facultatea de Inginerie Aerospațială scoate la concurs un număr de 220 de locuri fără taxă la licență. În plus, se oferă 40 de locuri cu taxă. Aceste locuri vor fi repartizate astfel:

IA – 180 locuri fără taxă pentru studii în limba română, programele de studii CA, SP, EIA, IMA, DA dintre care 5 locuri rezervate pentru absolvenții liceelor rurale și 175 de locuri pentru ceilalți.

IA.x28 locuri cu taxă pentru studii în limba română, programele de studii CA, SP, EIA, IMA, DA

IAen40 locuri fără taxă pentru studii în limba engleză, programul de studii NA dintre care 1 loc rezervat pentru absolvenții liceelor rurale și 39 locuri pentru ceilalți.

IAen.x12 locuri cu taxă pentru studii în limba engleză, programul de studii NA

Recomandăm candidaților să bifeze și opțiunea ”cu taxă” chiar dacă doresc să studieze doar dacă sunt admiși fără taxă. De ce? Pentru că în cazul în care candidații nu intră inițial în cele 220 locuri fără taxă, dacă nu au bifat opțiunea ”cu taxă”, vor fi redistribuiți automat la alte facultăți. Dacă au bifat și ”cu taxă”, vor fi păstrați în lista facultății noastre. Din experiența anilor trecuți, 5-10% dintre candidații admiși inițial se retrag și lista de ”admiși cu taxă” promovează automat în zona ”fără taxă”, în limita acestor locuri care se eliberează.

Absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea să candideze separat pe locurile anunțate mai sus. E suficient ca ei să obțină o medie de concurs de 5,00 pentru a ocupa un loc fără taxă rezervat.

De asemenea, românii de pretutuindeni au la dispoziție un număr suplimentar de locuri fără taxă cu bursă, respectiv fără taxă fără bursă, conform metodologiei prezentate la Admitere studenți internaționali.

<Regulamentul privind Organizarea și Desfășurarea Concursului de Admitere la UPB 2019>

 

 Cine? (condiții de  participare la concursul de admitere)

 

 • absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă;
 • cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin OMEN. Aceștia din urmă pot participa în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare;
 • absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile precedente pot participa la admitere în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN. La admiterea la studiile cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor, prin completarea unei fișe de înscriere tip. Fiecare candidat va menționa în fișa de înscriere, în ordinea preferințelor sale, opțiunile domeniilor și precizarea regimului de studiu (buget sau cu taxă)

 

Ce opțiuni am? (Specializări pentru care se organizează concurs de admitere)

 • CA Construcții aerospațiale;
 • SP Sisteme de propulsie;
 • EIA Echipamente și instalații de aviație;
 • IMA Inginerie și management aeronautic;
 • NA Air Navigation (in Limba Engleză) – in baza unui test de competență de Limba Engleză;
 • DA Design aeronautic.

Programul NA Navigație Aeriană începe separat din anul I. Programele în limba română au un trunchi comun de cursuri până în anul III, când studenții optează pentru programul dorit. Împărțirea pe specializări se face la începutul anului III.

Dau examen?

DA!

FIA organizează admiterea pe bază de examen, dar acest lucru nu trebuie să te sperie. Scopul examenului de admitere nu este să „picăm” candidații ci să ne asigurăm că studenții vor face față cerințelor domeniului.

Concursul de admitere constă din doua probe scrise. Pentru FIA acestea sunt:

 • Algebră și Analiză matematică      (Luni 22 iulie 2019 ora 10. durata 2 ore)
 • Fizică                                               (Marți 23 iulie 2019 ora 10, durata 2ore)

Afișarea rezultatelor se va face Miercuri 24 iulie 2019.

Algoritmul de calcul al mediei de concurs este simplu: media generală este formată în proporție de 20% din media de la BAC și 80% din media probelor de concurs (cu condiția ca aceasta să fie peste 5.00). Tot ce trebuie sa faci este să te asiguri că ești în primii 220!

Pe data de 19 iulie 2019 ora 9, candidații care au optat pentru Navigație Aeriană susțin un test de selecție de limba engleză, sau prezintă un certificat de competențe lingvistice în limba engleză B2 (avansat) pentru a fi echivalat. Testul se soldează cu un rezultat selectiv de tip Admis / Respins. Candidații trebuie să-și selecteze IA ca opțiunea a doua după IAen, având astfel posibilitatea să fie admiși la programele în limba română dacă nu trec testul de engleză.

Din 16 martie 2019 au loc în UPB ore de pregătire gratuite pentru candidați.

Nou! Pregătirea gratuită oferită de UPB candidaților pentru concursul de admitere 2019 începe pe 16 martie 2019

<mai multe informații>

 

Unde? (Adresa facultate)

Te așteptăm în perioada de înscriere la secretariatul facultății, în Campus Polizu, str. Gh. Polizu 1-7, lângă Gara de Nord.

Harta Polizu

 

Când?

 

Preînscrieri (2 aprilie – 20 iulie 2019)

În această etapă, candidații se preînscriu online – își înregistrează datele personale și opțiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaților la secretariatele facultăților va dura mai puțin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.

Înscrieri (15 – 20 iulie 2019)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1600. Pentru programul de studii în limba engleză, înscrierile se fac doar până pe data de 18 iulie 2019, deoarece pe 19 iulie se susține testul de competențe lingvistice.

 

 Cu ce? (Acte necesare)

(extras din Regulamentul privind Organizarea și Desfășurarea Concursului de Admitere la UPB 2019, pagina 12):

 • un dosar plic;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală de la bacalaureat cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Prin excepție pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018-2019, în baza acordului scris al acestora, U.P.B. se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestora, caz în care nu mai este necesară adeverința eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, obținută de la secretariatul facultății unde se înscrie la concurs (sunt exceptați candidații scutiți de plata acestei taxe);
 • acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani; adeverințe de la centrele de plasament, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia; adeverințe din care să rezulte funcția și locul de muncă al părinților sau susținătorilor legali; cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei unde locuiesc părinții, etc.), pe baza cărora se poate aproba scutirea taxei de înscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fişei de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea taxei de înscriere;
 • adeverință din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susținerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidații care solicită susținerea probelor de concurs în altă limbă decât limba română).

Doar pentru specializarea Air Navigation:

 • certificat de competenţă lingvistică echivalent cu nivelul B2 in termen de valabilitate (ultimii 2 ani). In lipsa acestuia candidatii vor sustine examen de limba engleză în ziua de 19 iulie 2019 la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS). Sunt considerate echivalente urmatoarele certificate:
  • IELTS – minim 6.00
  • FCE (First Certificate) – A și B
  • CAE (Cambridge Advanced)
  • CPE (Cambridge Proficiency)
  • TOEFL IBT (Internet Based Test) – minim 72
  • TOEFL Paper – minim 550
  • TOEFL Computer- minim 213

Doar daca este cazul (a doua facultate, întreruperi, …):

 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2018/2019 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul la secretariatul facultăţii.

Plata taxei de înscriere la admitere licență

 1. Pe pagina pub.ro,  cu orice tip de card bancar
 2. Multifunctionale BCR (si in incinta BCR Agentia Politehnica) – numerar sau card BCR, program zilnic 09-17
 3. BCR24Banking -online in contul : Universitatea Politehnica din Bucuresti     IBAN: RO42RNCB0723000506250270,

CUI 4183199 

 1. Numerar, la ghiseu BRD ( in incinta BRD Agentia Politehnica)

program  zilnic 10-20 

 1. Numerar, la Secretariat Facultate

 

Subiecte

Subiectele probelor de concurs sunt de nivel M2 la Algebră și Elemente de Analiză Matematică și respectiv F2 la Fizică.

 • Programa analitică pentru Matematică: corespunzătoare BAC M1 Mate-Info
 • Programa analitică pentru Fizică: mecanică, termodinamică, electricitate

Subiectele date la concursurile din anii anteriori:

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2018     (Rezolvări Algebră 2018)    Fizică 2018     (Rezolvări Fizică 2018)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2017     (Rezolvări Algebră 2017)    Fizică 2017     (Rezolvări Fizică 2017)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2016     (Rezolvări Algebră 2016)    Fizică 2016     (Rezolvări Fizică 2016)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2015      (Rezolvări Algebră 2015)   Fizică 2015     (Rezolvări Fizică 2015)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2014      (Rezolvări Algebră 2014)   Fizică 2014     (Rezolvări Fizică 2014)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2013      (Rezolvări Algebră 2013)   Fizică 2013     (Rezolvări Fizică 2013)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2012     Fizică 2012     (Rezolvări Fizică 2012)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2011     Fizică 2011     (Rezolvări Fizică 2011)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2010     Fizică 2010     (Rezolvări Fizică 2010)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2009     Fizică 2009

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2008     Fizică 2008

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2007     Fizică 2007     (Rezolvări Fizică 2007)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2006     Fizică 2006     (Rezolvări Fizică 2006)

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2005     Fizică 2005

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2004     Fizică 2004

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2003      (Rezolvări Algebră 2003)   Fizică 2003

Algebră și Elemente de Analiză Matematică 2002      (Rezolvări Algebră 2002)   Fizică 2002     (Rezolvări Fizică 2002)

Referitor la testul de limba engleză (doar pentru candidații care au optat pentru Navigație aeriană) el se suține pe 19 iulie, de la orele 09:00, la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS). Posesorii certificatelor lingvistice recunoscute echivalente cu nivelul B2, obținute incepând cu 2017 (valabilitate 2 ani) și anume:

IELTS – minim 6.00

FCE (First Certificate) – A și B

CAE (Cambridge Advanced)

CPE (Cambridge Proficiency)

TOEFL IBT (Internet Based Test) – minim 72

TOEFL Paper – minim 550

TOEFL Computer- minim 213

sunt de asemenea așteptați la orele 09:00 la FILS pentru a li se echivala examenul cu certificatul. Certificatul se va prezenta în original și în copie. Pentru cei care nu posedă certificat care poate fi echivalat, proba are durata de 3 ore și ora de începere este 09:00. Testul conține toate componentele: reading and use of English, writing, listening, speaking.

Un exemplu de test se poate accesa <aici>

Testul se soldează cu un rezultat selectiv de tip Admis / Respins. Candidații care nu trec testul de engleză pot continua procesul de admitere la limba română, dacă au optat pentru IA sau IA.x.

Altceva? (Documente utile)

 

Rezultate Finale Admitere 2018

<Rezultate Finale Admitere 2018>

<Rezultate Finale Admitere 2018 Air Navigation>

Sesiunea de ocupare a locurilor vacante (August-Septembrie) este deschisă în zilele de luni 23 și marți 24 iulie, precum și 10, 11 și 12 septembrie 2018 orele 9-15 la secretariatul facultății.

După prima zi (23 iulie) mai sunt disponibile 6 locuri la taxă dintre care maximum 4 la Air Navigation (studii în limba engleză).

După a doua zi (24 iulie) mai sunt disponibile 4 locuri la taxă dintre care maximum 2 la Air Navigation (studii în limba engleză).

După a treia zi (10 septembrie) nu mai este disponibil niciun loc, toate locurile la buget și la taxă au fost ocupate. Se mai pot admite candidați din licee rurale și de etnie rromă, precum și români de pretutindeni.

 

 

 

Rezultate Finale Admitere Sesiunea Iulie 2018

Din cei 219 candidați admiși la buget s-au înmatriculat 217. Pe cele 2 locuri devenite astfel vacante au promovat doi candidați admiși anterior la taxă, în ordinea mediilor (cu excepția primului din listă care a optat expres pentru taxă). Din cei 40 candidați admiși la taxă s-au înmatriculat 33, rămânând disponibile pentru următoarea sesiune de admitere 7 + 2 = locuri la taxă (din care maximum 5 la Air Navigation). Pentru candidații din licee rurale 1 loc a fost ocupat prin înmatriculare. La românii de pretutindeni există 3 candidați admiși în principiu, dosarele lor fiind în lucru la Biroul de Studenți Internaționali. Îi vom afișa când procedura lor va fi completă.

<Admiși și Înmatriculați Sesiunea Iulie 2018>

<Admiși și Înmatriculați Air Navigation Iulie 2018>

 

 

Rezultate Admitere iulie 2018 Etapa I

După etapa I de admitere s-au ocupat 219 locuri din 219 la IA buget, 40 locuri din 40 la IA taxă, 1 loc la IA licee rurale. A rămas disponibil 1 loc rezervat pentru candidații de etnie rroma. Rugăm candidații declarați admiși să se înmatriculeze în zilele de 18-19 iulie 2018, altfel locurile respective devin vacante. Pe ele vor avansa candidații admiși la taxă care au optat pentru buget, dar care n-au obținut în primă instanță media necesară. Pentru locurile vacante la taxă se va organiza o a doua etapă de admitere dacă va fi cazul.

<Admiși etapa 1 iulie 2018>

<Admiși prin redistribuire iulie 2018>

<Respinși care îndeplinesc baremul minim>

<Respinși care nu îndeplinesc baremul minim>

<Admiși Air Navigation în limba engleză>

Anunț important pentru candidații 2018

__________________

Situația zilnică a înscrierilor

Informații on-line

În sesiunea iulie 2018 s-au înscris 269 de candidați pe 219 locuri finanțate de la buget (fără taxă) + 1 loc pentru licee din mediul rural = 220 locuri fără taxă + 40 locuri cu taxă = 260 de locuri

Dintre cei 269 de candidați, 90 au optat pentru programul Air Navigation (în limba engleză) care are 40 locuri la buget + 16 locuri cu taxă = 56 de locuri (din cele 260 de mai sus)

Candidații sunt rugați să verifice on-line sala în care vor da examen și corectitudinea datelor.

<harta campusului Polizu pentru localizarea sălilor de examen>

Candidații care au optat pentru Air Navigation și care vor fi fost declarați admiși marți 17 iulie când se afișează rezultatele, vor susține miercuri 18 iulie 2018 ora 11:00 în sala A209 un test de limba engleză. În urma acestui test, candidații vor fi triați în două categorii:

 • Admiși la Studiul în Limba Engleză
 • Admiși la Studiul în Limba Română

Indiferent de categorie și de opțiune, toți candidații admiși sunt rugați să se înmatriculeze pe datele de 18 sau 19 iulie 2018 la secretariat, orele 9-16. Candidații admiși care nu se înmatriculează în intervalul acestor două zile nu ocupă locul câștigat prin concurs, acesta eliberându-se pentru redistribuiri.

__________________

Precizări privind numărul de locuri

În 2018 Facultatea de Inginerie Aerospațială oferă 220 de locuri fără taxă la licență. Din acestea, unul este rezervat candidaților de etnie rromă. În plus, se oferă 40 de locuri cu taxă. Recomandăm candidaților să bifeze și opțiunea ”cu taxă” chiar dacă doresc să studieze doar dacă sunt admiși fără taxă. De ce? Pentru că în cazul în care candidații nu intră inițial în cele 219+1 locuri fără taxă, dacă nu au bifat opțiunea ”cu taxă”, vor fi redistribuiți automat la alte facultăți. Dacă au bifat și ”cu taxă”, vor fi păstrați în lista facultății noastre. Din experiența anilor trecuți, 10-15% dintre candidații admiși inițial se retrag și lista de ”admiși cu taxă” promovează automat în zona ”fără taxă”, în limita acestor locuri care se eliberează.

În afară de cele 220 de locuri fără taxă, ca noutate în 2018, absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea să candideze separat. Ei nu concurează cu restul candidaților. E suficient ca ei să obțină o medie de concurs de 5,00 pentru a ocupa un loc suplimentar fără taxă.

De asemenea, românii de pretutuindeni au la dispoziție un număr suplimentar de locuri fără taxă cu bursă, respectiv fără taxă fără bursă, conform metodologiei prezentate la Admitere studenți internaționali.

Rezultate finale Admitere licență 2017

 

Rezultate finale Admitere licență 2017 la Navigație Aeriană (cu predare în limba engleză)

__________________

Situația la zi pe 7 septembrie 2017: mai sunt disponibile 9 locuri cu taxă

__________________

 

În sesiunea a doua de admitere mai sunt 23 de locuri vacante IA cu taxă (toate specializările). Locurile se ocupa în ordinea cererilor, pe baza rezultatului la o probă scrise de matematică și fizică cu durata de o oră, care se susține individual, pe loc, imediat după înscriere. Subiectele sunt extrase aleatoriu de calculator. (Pentru candidații care au deja medie de concurs peste 5,00 în sesiunea iulie, nu mai este cazul unei astfel de testări). Înscrierile se fac la secretariatul facultății începând din 28 august și până pe 8 septembrie 2017, între orele 9-16. Pentru candidații care optează pentru Air Navigation, oe 8 septembrie la ora 9:00 la secretariat are loc testarea la limba engleză, respectiv echivalarea certificatelor de competențe lingvistice.

Rezultate finale Admitere Iulie 2017

______________

În atenția candidaților la concursul de admitere licență – IULIE 2017 

__________________

 

Anunturi

Tarom angajează ingineri de aviație

Prin amabilitatea absolventei noastre Diana Liță, inginer care lucrează la Tarom în atelierul de reparații avansate materiale compozite, am primit un anunț de angajări de ingineri de aviație. Recomandăm cu căldură compania Tarom, cu care facultatea noastră colaborează...

citește mai mult

Tabere studențești 2019

Ca in fiecare an UPB oferă studenților posibilitatea de a participa la programul de tabere. Început cu o luna in urma si derulat la nivelul întregii universități procesul de atribuire a locurilor s-a încheiat. Rezultatele pentru studenții FIA le găsiți...

citește mai mult

Travisions 2020

TRAVISIONS 2020 îi invită pe studenții din ciclurile de licență, masterat sau doctorat din Europa să se înscrie cu idei inovatoare ce țin de domeniul transportului pe www.travisions.eu.   Termenul limită pentru a încărca un abstract al proiectului este 30 iunie 2019....

citește mai mult

Prezentare ISS

Miercuri, 8 mai 2019 a avut loc prezentarea activităților de cercetare ale Institutul de Științe Spațiale si ale Romanian InSpace Engineering precum si a temelor de cercetare propuse studenților anului 3. Fișierul suport poate fi (re)văzut...

citește mai mult